Ανθέμιον

Aza Kayit Defteri
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
94
94
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 111
Κώδικας
1947
1979
Μητρώα
Μητρώο μελών