Ανθέμιον

6 Eylul 1955 hadiselerinde zarar gorenler yardim komitesi 203760
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
6
6
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 128
Κλασέρ
1947
1958
Οικονομικά έγγραφα
Δωρεές-βοηθήματα-επιχορηγήσεις