Ανθέμιον

58.386
Κυβερνητική βοήθεια προς τα σχολεία
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
12
12
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 152
Κλασέρ
1955
1956
Οικονομικά έγγραφα
Δωρεές-βοηθήματα-επιχορηγήσεις