Ανθέμιον

203.760
Κυβερνητική βοήθεια ανά σχολείο για το διδάσκον προσωπικό και επιδιορθώσεις
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
4
4
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 149
Κλασέρ
1955
1956
Οικονομικά έγγραφα
Αποδείξεις - παραστατικά