Ανθέμιον

1965-1966 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
130
130
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 135
Κώδικας
1965
1972
Πρακτικά
Πρακτικά συλλόγου