Ανθέμιον

[Έγγραφα του Συνδέσμου προς Ενίσχυσιν των Σχολών]
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
271
271
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 127
Κλασέρ
1947
1980
Οικονομικά έγγραφα
Προϋπολογισμοί-απολογισμοί-ισολογισμοί