Ανθέμιον

[Okullara Yadir Dernegi Gelir-Gider]
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
500
500
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 110
Κώδικας
1956
1967
Ταμείο
Έσοδα - έξοδα