Ανθέμιον

[Okullara Yadir Dernegi Gelir-Gider]
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
380
370
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 109
Κώδικας
1967
1984
Ταμείο
Έσοδα - έξοδα