Ανθέμιον

[Okullara Yadir Dernegi Gelir-Gider]
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
510
510
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 108
Κώδικας
1947
1956
Ταμείο
Έσοδα - έξοδα