Ανθέμιον

Βιβλίον Πρακτικών Α΄ Εθνικής Σχολής Γλωσσών και Εμπορίου 11/06/1909
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
Άγνωστο
37
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 010
Κώδικας
1909
1910
Πρακτικά
Πρακτικά εφορίας