Ανθέμιον

[Χειρόγραφα]
"Διατάξεις του περί βακουφίων νόμου", "Πανηγυρικός κατά τη β΄επέτειον του φιλεκπαιδευτικού συνδέσμου 'Σινώπη', 29/2/12","Περί Συντάγματος και των δι' αυτού διασφαλιζομένων ανθρωπίνων δικαίων","Συνοπτική Ιστορία του Οικ. Πατριαρχείου και των Προνομίων"
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
κα Καστρινού
Αρχείο Βασιλείου Παπαθεοδώρου
Αρχείο Βασιλείου Παπαθεοδώρου
Ελληνική-Τουρκική
Άγνωστο
Άγνωστο
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΠΑΠ 02
Λυτά
1700
1999
Άλλα έγγραφα
Χρονικά