Ανθέμιον

[Αποκόμματα από εφημερίδες]
Ιστορικά σημειώματα του ίδιου του Παπαθεοδώρου και άλλων για περιοχές, ναούς και μνημεία της Πόλης. Επίσης, αφιερώματα σε συνέχειες, όπως: "Τρία χρόνια στη Σμύρνη", "Φυσιογνωμίαι Φαναριωτών", "Η πτώσις του Βυζαντίου", "Περί την Ανόρθωσιν του Κλήρου", κ.α.
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
κα Καστρινού
Αρχείο Βασιλείου Παπαθεοδώρου
Αρχείο Βασιλείου Παπαθεοδώρου
Ελληνική-Τουρκική-Παλαιά Τουρκική
Άγνωστο
Άγνωστο
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΠΑΠ 01
Λυτά
1700
1999
Άλλα έγγραφα
Χρονικά