Ανθέμιον

[Προσωπικά έγγραφα]
Ένα Οικογενειακόν Βιβλιάριον Πρόσφυγος με ημερομηνία 16/04/1925 και ένα Δελτίον Ταυτότητος του Βασιλείου της Ελλάδος με ημερομηνία 10/04/1941. Και τα δύο της Σ. Ξανθοπούλου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Ευαγγελία Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Ελληνική
20
20
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΞΑΝ
Λυτά
1700
1999
Κοινοτικά έγγραφα
Ταυτότητες