Ανθέμιον

[Προσωπικά έγγραφα]
Ληξιαρχική πράξη θανάτου Σ. Ξανθοπούλου, 26/02/1942
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Ευαγγελία Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Ελληνική
1
1
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΞΑΝ
Λυτά
1700
1999
Κοινοτικά έγγραφα
Δελτία θανάτου