Ανθέμιον

[Προσωπικά έγγραφα]
Λογιστήριο του Οικ. Πατριαρχείου, Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Ειδοποιήσεις από το Τμήμα Εισπράξεως Χρεών Προσφύγων της Α.Τ.Ε., Ταμείον Δήμων και Κοινοτήτων Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Ευαγγελία Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Ελληνική
15
15
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΞΑΝ
Λυτά
1912
1941
Οικονομικά έγγραφα
Αποδείξεις - παραστατικά