Ανθέμιον

Φάκελος Δηλωτικών Κηδεμόνων-Γονέων των Μελών της Κοσμητείας Νέων του Ορφανοτροφείου
Υπεύθυνες δηλώσεις
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Γαλατάς
Ελληνική
100
100
36x26,5
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 024
Φάκελος
1966
1966
Σχολικά έγγραφα
Διοικητικά έγγραφα