Ανθέμιον

Κατάλογος παραδόσεως και παραλαβής
Πρακτικά παράδοσης και παραλαβής μεταξύ των Εφορειών του Ορφανοτροφείου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Γαλατάς
Ελληνική και τουρκική
45
45
32x24,5
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 023
Φάκελος
1955
1966
Οικονομικά έγγραφα
Τίτλοι ιδιοκτησίας κτημάτων