Ανθέμιον

Μητρώον της Ελληνικής Σχολής των Αρρένων Μακροχωρίου
Πρόκειται για μαθητολόγιο και βαθμολόγιο
Είναι σε κακή κατάσταση. Κάποιες σελίδες χρησιμοποιούνται ως διπλές.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Κοινότητα Μακροχωρίου
Μακρυχώρι
Ελληνική
90
90
41,5x29
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 087
Κώδικας
1891
1902
Σχολικά Μητρώα
Μαθητολόγιο και βαθμολόγιο