Ανθέμιον

Παραίτησις
Παραίτηση της Εφορείας του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου
Περιέχει τρία έγγραφα (δύο στην τουρκική και ένα στην ελληνική) και ορισμένα αντίγραφά τους.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Ελληνική και τουρκική
13
13
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 022
Φάκελος
1971
1971
Σχολικά έγγραφα
Διοικητικά έγγραφα