Ανθέμιον

Μητρώο Αρρένων 1919-1924
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Περιέχει φωτογραφίες και είναι σε αρκετά κακή κατάσταση. Στη σελίδα 213 υπάρχει μία καταχώρηση που δεν είναι ολοκληρωμένη.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Ελληνική
213
194
41x30
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 086
Κώδικας
1919
1924
Μητρώα
Καταστάσεις παιδιών