Ανθέμιον

Πρακτικά Εφορείας - 1967
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Γαλατάς
Ελληνική και τουρκική
50
50
34,5x25
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 085
Κλασέρ
1966
1971
Πρακτικά
Πρακτικά εφορίας