Ανθέμιον

Μαθητολόγιο
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Κοινότητα Βλάγκας
Βλάγκα
Ελληνική
100
100
34,5x25
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 083
Κώδικας
1909
1918
Σχολικά Μητρώα
Μαθητολόγιο και βαθμολόγιο