Ανθέμιον

Karar Defteri. Πρακτικά Ορφανοτροφείου Πριγκήπου.
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Είναι επίσημο έγγραφο. Περιέχει και 3 επιστολές συνολικά από τις οποίες οι 2 είναι αντίγραφα
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Τουρκική
294
294
33x24,5
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 081
Κώδικας
1955
1968
Σχολικά έγγραφα
Πρακτικά εφορίας