Ανθέμιον

Βαθμολόγιο των τάξεων δ', ς' κατά το σχολικό έτος 1906-1907
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Οι σελίδες είναι περφορέ και οι μισές είναι κομμένες.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Κοινότητα Μακροχωρίου
Μακρυχώρι
Ελληνική
200
94
24x36 (Φαρδύ)
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 080
Στέλεχος
1906
1907
Σχολικά Μητρώα
Βαθμολόγιο