Ανθέμιον

Μαθητολόγιο Αρρεναγωγείου και Παρθεναγωγείου
Μαθητολόγιο των ετών 1898 - 1899, 1905 - 1906
Στις τελευταίες σελίδες γράφονται οι δαπάνες της Σχολής κατά τα έτη 1925-1926. Περιέχει κενές σελίδες
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Κοινότητα Βλάγκας
Βλάγκα
Ελληνική
100
100
40,5x29
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 079
Κώδικας
1898
1926
Σχολικά Μητρώα
Μαθητολόγιο