Ανθέμιον

Kasa defteri. Μάιος 1960 - Ιούνιος 1967
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Επίσημος Κώδικας
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Τουρκική
100
99
41x28
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 078
Κώδικας
1960
1967
Ταμείο
Έσοδα - έξοδα