Ανθέμιον

Μητρώον τροφίμων του εν Πριγκήπου Ορφανοτροφείου αρρένων
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Περιέχει φωτογραφίες
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Ελληνική
95
95
44x44
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 021
Κώδικας
1919
1951
Μητρώα
Καταστάσεις παιδιών