Ανθέμιον

Φάκελος Παραδόσεως και Παραλαβής
Περιέχονται και άλλοι κατάλογοι π.χ "κατάστασις ταμείου ορφανοτροφείου Πριγκήπου" καθώς και "Πρακτικόν παραδόσεως και παραλαβής αποχωρούσης και νέας εφορείας των εν Πριγκ. Ορφανοτρ. Αρρένων και Θηλέων
Επισυνάπτονται κατάλογοι περιουσιακών στοιχείων. Περιέχονται διπλά και τριπλά αντίγραφα.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Γαλατάς
Ελληνική
24
24
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 020
Φάκελος
1970
1971
Οικονομικά έγγραφα
Τίτλοι ιδιοκτησίας κτημάτων