Ανθέμιον

Δύναμις Ορφανοτροφείων Πριγκήπου
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Κάθε "σελίδα" περιέχει ένα φύλλο με την καταγραφή της δύναμης του Ορφανοτροφείου σε ημερήσια βάση για ένα μήνα και συνοδεύεται από τέσσερις εβδομαδιαίες αναφορές.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Ελληνική
100
100
33x27,5
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 029
Κλασέρ
1975
1977
Σχολικά έγγραφα
Διοικητικά έγγραφα