Ανθέμιον

Vasiyetler dosyasi. Διαθήκες
Προφορικές διαθήκες και τα σχετικά έγγραφα
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Ελληνική , τουρκική και αγγλική
120
120
34x27
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 019
Κλασέρ
1951
1964
Οικονομικά έγγραφα
Κληρονομικά - διαθήκες