Βιογραφίες

Σπανόπουλος Παναγιώτης [μέσα 18ου αι. - αρχές 19ου αι.]

Οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε για τον Παναγιώτη Σπανόπουλο είναι ότι καταγόταν από την Πελοπόννησο και ότι κυκλοφόρησε με δική του δαπάνη το έργο του Αριθμητική Εμπορική. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονταν διάφοροι εμπορικοί λογαριασμοί, καθώς και οι μονάδες μέτρησης των κυριότερων ευρωπαϊκών πόλεων [Γκίνη-Μεξά, 1939: 31]. Στα περιεχόμενά του ο συγγραφέας είχε συμπεριλάβει —μεταξύ άλλων— τον πρόλογο της Λογαριαστικής του Μ. Γλυζούνη. Το έργο εκδόθηκε το 1803 στην Τεργέστη από το τυπογραφείο Κοντζάτη και απευθυνόταν ως διδακτικό εγχειρίδιο σε όσους επρόκειτο να ασχοληθούν με το εμπόριο. 

Εργογραφία


  • Αριθμητική Εμπορική, Τεργέστη, 1803
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • Ηλιού Φ., (1997), Ελληνική βιβλιοθήκη του 19ου αιώνα. Έλληνες λόγιοι και ιστορικό αρχείο, τ. 1, Αθήνα.
  • Γκίνη-Μεξά, (1939), Ελληνική Βιβλιογραφία (1800-1863), τ. Α΄, Αθήνα.