Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ευστράτιος εκ Βιθουκουκίου