Μαθητές

[Τ.Ε,Α΄,185], [Εμμ. Γεωργιάδης, Ζίτσα, Αθ. 1889, σ.35-40]