Διδάσκαλοι

1706
(ο πνευματικός Άρτης), 1706, (αδελφός Κ. Γορδίου)