Διδάσκαλοι

[Γ. Βαλέτας, τα νέα Ελληνικά γράμματα, Μυτιλήνη, 1935]