Διδάσκαλοι

1705
1719
1705-1719 ( ή 1720), του γραμματικού τμήματος. [Τ.Ε., Α΄, 14,σημ. 3], [Π. Ζερλέντης, "Πλάτων", Ζ΄,1885, σ. 289], [ΒΖ,ΧVI, σ. 141- ]