Σχολάρχες

1867
1875
1867-1875, βυζάντιος, αρχιμανδρίτης