Σχολάρχες

1864
1864, για μερικούς μήνες, πρώην μητροπολίτης Χαλεπίου