Σχολάρχες

1852
1863
1852-1853 και 1854-1863, 9αρχιμανδρίτης