Σχολάρχες

1809
1810
1809-1810, επιστάτης της εσωτερικής διοικήσεως πιθανώς μέχρι το 1814