Σχολάρχες

1769
1777
1769-1777, του γραμματικού τμήματος