Σχολάρχες

1769
1774

1769-1774, του φιλοσοφικού τμήματος. [Τ.Ε., Α΄,σ.16,σημ. 1], [Π. Ζερλέντη, "Πλάτων", Ζ΄,1885, σ. 289-303]