Σχολάρχες

1752
1760
1752-1760, του γραμματικού τμήματος