Σχολάρχες

1704
1711
1704-1711, προϊστάμενος του γραμματικού τμήματος