Σχολάρχες

1696
1696 [Τ.Ε., Α΄, 169], [Miklosich – Muller, Acta et Diplomata Patriar chatus, Γ΄, σ. 289], [Σάθας, ΝΦ, σ. 415].