Σχολάρχες

1684
1726
(1684(;) -) και 1720(;)1726, βυζάντιος, Μ. χαρτοφύλαξ, του φιλοσοφικού τμήματος