ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Πατριαρχική Μουσική Σχολή (3)
Κωνσταντινούπολη.
1791
Οι μισθοί των μουσικοδιδασκάλων ήταν μεγαλύτεροι από τους άλλους διδασκάλους.[Τ.Ε,Α΄,48], [Γ.Ι .Παπαδόπουλου, ΙΕΒΕΜ, σ.165- ]
Πατριαρχικό σιγίλλιο Νεοφύτου Ζ’.[Τ.Ε,Α’,48], [Γεδεών, ΠΠ, σ.59-65].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.