ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιδιωτικό σχολείο Θεοφιλάκη
Φιλιππούπολη
Θεοφιλάκης
Το σχολείο λειτουργούσε το 1831. [Τ.Ε, Α΄, 80, σημ.1], [Λαμαρτίνος, Voyage en Orient, 1881, σ.252].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.