ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φαινόμενα

οι φυσικές κινήσεις, οι αλοιώσεις και θέσεις των σωμάτων. Αυτά διακρίνονται σε φαινόμενα κινήσεως, π.χ. η ημερήσια περι­στροφή ηλίου, φαινόμενα αλοιώσεως, π.χ. ο μετασχηματισμός της σελήνης, φαι­νόμενα ενεργείας, π.χ. η σύγκρουση των σωμάτων, φαινόμενα θέσεως, π.χ. η τάξη και θέση των επτά αστέρων της Μεγάλης Άρκτου. Τα φαινόμενα επιβάλεται να μελετούνται σύμφωνα με τους Κανόνες Φιλοσοφείν του Νεύτωνα.

5-6