ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία Aριθμητικής και Aλγέβρης, τόμος Α' (Βιέννη, 1816)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Αφιέρωση
 Περί Μαθηματικής, και πώς αυτή εις δύω μέρη το πρώτον διακρίνεται
 Μέρος Α'. Περί της Επιστήμης της Αριθμητικής, άμα και Αλγέβρης, και του εν γένει Αριθμού, και παραστάσεως αυτού
 Βιβλίον Α'. Περί των τεσσάρων εργασιών
47
48
 Τμήμα Α'. Περί ολοσχερών αριθμών
 Τμήμα Α'. Περί κεκλασμένων αριθμών

Βιέννη
1816